Welke activiteiten voeren wij uit?

Onze activiteiten beslaan gebeurtenissen en taken die passen bij de inburgering, maar ook zaken die passen bij de verschillende levensfasen van onze cliënten.

Kijk welke taken wij uitvoeren

Wie zijn onze cliënten?

De cliënten, die we begeleiden / ondersteunen noemen we nieuwkomers. Nieuwkomers zijn:

 • Cliënten, die gekoppeld zijn aan de gemeente Almelo in het kader van de taakstelling opgelegd door de overheid.
 • Cliënten, die vanuit een andere gemeente (zij-instromers) naar Almelo verhuizen. Vaak hebben ze al bij particuliere, al dan niet dubieuze, huiseigenaren een huurcontract getekend.

Ook vrijwilliger worden?

Wij kunnen vrijwilligers goed gebruiken. Naast gezinsbegeleiders en taalbegeleiders zijn er ook andere taken die in de stichting gedaan moeten worden. Neem contact met ons op naar de mogelijkheden.

Wij helpen bij:

...het eerste contact

Onze taken uitgevoerd bij het eerste contact met de nieuwkomer

Met cliënten gaan wij naar een Woningstichting om het huurcontract te tekenen.
Aansluitend starten we op kantoor met brede intake, waarbij we altijd gebruik maken van een tolk, die dagelijks aanwezig is. Bij de intake komen onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • Algemene kennismaking
 • Fysiek en digitaal dossier in CVS aanmaken.
 • Check aanwezigheid DigiD account / sms controle / DigiD app installeren
 • Check log-in bank en tenaamstelling op beide partners
 • Inschrijven bij gemeente (digitaal)
 • Bijzondere Bijstand aanvragen voor opknap-, inrichtingskosten en eerste huur
 • Inventarislijst maken (evt. controle op locatie) en afspraak Meubelproject maken
 • Zorgverzekering regelen / B12 aanleveren Menzis / afmelden RMA digitaal
 • WA- , inboedel- en zonodig uitvaartverzekering regelen
 • Energieleverancier en Vitens regelen, meterstanden bij verhuizing of eerste 
vestiging doorgeven.
 • Mijn Overheid activeren en voor alle instanties account aanmaken (te denken aan Menzis, energie, Vitens etc) en zorgen dat er een app voor gedownload wordt op telefoon van cliënt
 • Zo nodig inschrijven bij Woonburo Almelo
 • Aanvragen Toeslagen voor huur, zorg en eventueel KOT.
 • Kinderbijslag bij SVB regelen
 • Inschrijven bij huisarts en tandarts. Eerste kennismakingsafspraken bij beiden 
treffen.
 • Inschrijven bij Apotheek
 • Verloskundige en kraamzorg regelen bij zwangerschap
 • PW uitkering aanvragen, hiervoor de formulieren invullen en bewijsstukken aanleveren bij Sociale Dienst (Werkplein).
 • Inschrijven bij Werk.nl
 • Huur via de uitkering laten overmaken aan de verhuurder middels afgifte machtiging ten behoeve van derden aan sociale zaken.
 • Bij SVB aanvragen doen voor AOW en AIO

Zij-instromers verwijzen we naar de wijkteams voor hun PW aanvraag. Zo nodig begeleiden we dat vanuit kantoor eventueel met hulp van een tolk. Afhankelijk van de situatie (duur verblijf in Nederland, mate van inburgering, taalbeheersing) vervullen wij een deel van de taken die bij hierboven vermeld staan.

...inburgeren

Inburgeren

Voor inburgeraars doen we het volgende:

 • DUO lening aanvragen
 • Aanmelden voor intake bij gewenste taalaanbieder voor cliënt
 • Bij ouders met kleine kinderen de opvang regelen tijdens schooltijden van ouders.
 • Kinderopvang in hun buurt zoeken en KOT en bijdrage gemeente aanvragen
 • Kinderen aanmelden bij ISK of “het Palet”.
 • Op verzoek als tussenpersoon optreden bij zorgen over kinderen. Dit verzoek kan vanuit ouders, school of Jeugdzorg komen.
 • Indien nodig verlenging inburgeringsperiode aanvragen bij geboorte of ziekte
 • Ontheffing aanvragen bij DUO voor cliënten die in het 600 uren traject zitten (ontheffing op geleverde inspanning)
...de studie

Studeren

Voor studenten doen we het volgende:

 • Contact leggen met het UAF, eventuele intake regelen
 • Studiefinanciering aanvragen
 • Inschrijven aan opleiding ROC, Saxion of andere studie
 • Op verzoek van cliënt of school gesprekken voeren met docenten van opleiding
 • IDW diplomawaardering aanvragen
 • Voor zowel inburgeraars als studenten regelen we op verzoek extra taalles gegeven door vrijwilligers (taalcoaches) die cliënten van SVWA hierin willen ondersteunen. Er is een coördinator die de taalcoaches begeleidt en die de koppeling maakt tussen taalcoach en cliënt. Er wordt naast eigen materiaal nog gebruikt gemaakt van middelen die door de bibliotheek via een licentie ter beschikking gesteld zijn en onze taalcoaches kunnen gebruik maken van trainingen van Avedan.
...juridische activiteiten

Juridische activiteiten

 • We treden als contactorgaan op tussen advocaten en statushouders bij complexe juridische procedures
 • Proces gezinsherenigingen begeleiden van opstart tot aankomst in Nederland. Communicatie met IND, ambassade en advocaat.
 • Uitgeprocedeerden via BBB regeling ondersteunen
 • Aanvraag naturalisatie en verlenging van IND pas regelen
...financiële zelfredzaamheid

Financiële zelfredzaamheid

In het kader van ontzorgen en -gericht op uiteindelijk- zelfstandigheid bij hun eigen administratie, maken we onze cliënten wegwijs in de papieren bureaucratie van ons land.

 • Cliënten leren herkennen wat belangrijke post of mails zijn en wat niet en ze daarnaar leren handelen.
 • Cliënten krijgen standaard een financieel overzicht mee van alle inkomsten en vaste uitgaven, zodat ze inzicht krijgen in wat financieel mogelijk is en wat niet.
 • Huur vanuit uitkering laten betalen middels een machtiging ten behoeve van derden aan Sociale Zaken.
 • Cliënten leren om zelf rekeningen te betalen of in te plannen via bank app en te controleren of zaken betaald zijn.
 • Cliënten leren om zoveel mogelijk zaken, als bijvoorbeeld de vaste lasten, op een automatische overboeking of incasso te zetten.
 • Leren zelf belastingaangifte te doen via app.
 • Cliënten leren om zelfstandig GBT en GBLT kwijtschelding aan te vragen.
 • Aan het eind van het jaar samen met cliënt een check doen of de zorgverzekering aangepast moet worden, bijvoorbeeld bij ernstige of chronische ziekte, een baby op komst is of als er grote tandheelkundige ingrepen noodzakelijk zijn.
 • Uitleg over de werking van toeslagen en met name de noodzaak om relevante wijzigingen (zoals werk / ontslag, samenwonen/scheiding, huurverandering) tijdig door te geven om terugvorderingsbeschikkingen te voorkomen. Zorgen dat ze dat zelf signaleren, aan ons melden en komen doen.
...signalering financiële problemen

Ondersteuning bij signalering financiële problemen

 • Betalingsregelingen treffen (met name bij zorgverzekeraars, energieleveranciers en Belastingdienst). Contact opnemen met schuldeisers. Samen met cliënt bekijken en conclusies trekken naar veranderde financiële plaatje. Aanpassing in financiële overzicht dat ze bij intake hebben gekregen.
 • Bewindvoering via rechter in gang zetten bij grote financiële problemen of samen met cliënt traject van budgettering / schuldsanering bij Stadsbank opstarten. Hiervoor alle benodigde stukken verzamelen en tijdens een intake gesprek overhandigen.
 • Cliënt wegwijs maken in digitale systeem van Stadsbank zodat hij/zij het proces van aflossen kan volgen.
...financiële nood

Bij financiële nood

 • Contact leggen met Almelo Doet Mee, Jeugdfonds Almelo, cliënten daarheen verwijzen of begeleiden voor aanvraag bijdrage zwemles, sport, muziekles etc.
 • Bij Stichting Leergeld, waarvan we aanmelder zijn, aanvraag voor laptop , schoolgeld, fietsen of Stichting Nomen Nescio voor wasmachines, fietsen etc.
 • WMO aanvragen voor scootmobiels en zorg-ondersteuning
...hoger opgeleiden en jongeren

SVWA vindt het erg belangrijk dat hoger opgeleiden, studenten en jongeren met potentie niet verdwijnen in de grote groep inburgeraars waar ze te veel tijd verliezen en niet met gelijkgestemden of leeftijdsgenoten kunnen optrekken. Het sociale contact is voor deze groep in deze periode belangrijk, iets wat ze ook zelf aangeven. Met name onze jonge cliënten hebben daar last van. In een persoonlijk gesprek proberen we te kijken waarbij we ze kunnen ondersteunen. De zaken bij de intake hierboven genoemd zijn met name de financiële zaken die geregeld moeten worden, daarnaast bekijken we samen met de cliënt en in overleg met de betreffende Wijkcoach wat mogelijk is.

...hun werk

Een persoonlijke aanpak

Jarenlange ervaring leert dat met een persoonlijke aanpak de student of hoger opgeleide sneller en beter op zijn of haar plek komt. Gedurende de opleiding blijven veel van de studenten terugkomen om te sparren en te vertellen hoe het ze vergaat.

 • Cliënten weten dat werk belangrijk voor ze is en willen ook heel graag aan het werk. Bottleneck is echter voor veel analfabeten en laagopgeleiden het taalniveau. Zelfs voor logistiek werk (lees inpakwerk in containers) worden mensen weggestuurd vanwege hun taalniveau. SVWA heeft daarom regelmatig contact met de grote uitzendbureaus waar veel mensen uit onze doelgroep naar toe verwezen worden door de gemeente om via hen aan het werk te gaan in de grote logistiek bedrijven.
 • Cliënten die werken, “werkfit “ maken. Ze duidelijk maken wat er van een werknemer verwacht wordt, te denken aan o.a. werkritme en ziekmeldingen en wat de werknemer van een werkgever mag verwachten. Bij onduidelijkheden hebben we samen met cliënt contact met zijn of haar personeelsfunctionaris.
 • Samen met de cliënt maken we op verzoek een CV waarmee deze naar de diverse uitzendbureaus gaat.

Bij ontslag of ziekte:

 • Contact met UWV , aanvraag WW uitkering of aanmelden Ziektewet.
 • Contact met bedrijfsarts UWV over verloop ziekte en gevolgen voor cliënt.
...zorg

Zorg

Ervaring heeft ons geleerd dat het voor een anderstalige moeilijk is om met zijn of haar hulpvraag bij de juiste instantie aan te kloppen. Hierin ondersteunen wij onze cliënten door:

 • Iemand uit ons netwerk die de taal spreekt mee te laten gaan naar de betreffende instantie of telefonisch het consult te begeleiden.
 • De door de jarenlang opgebouwde contacten met huisartsen, waar veel van onze cliënten patiënt zijn, hebben geresulteerd in een vertrouwensrelatie waardoor de artsen vaker telefonisch een beroep op ons doen als ze er met hun patiënt, onze cliënt, niet uitkomen.
 • Zo hebben we ook korte lijnen met Jeugdzorg , GGD, GGZ en de verpleegkundige van de verloskundigen.
 • Op verzoek van verloskundig, verpleegkundigen hebben we Nederlandse ervaren moeders gekoppeld aan jonge moeders uit Syrië.
 • Op verzoek van Jeugdzorg begeleiden we soms gesprekken bij ons op kantoor waarbij de contactpersoon van SVWA, school en ouders aanwezig zijn om een probleem bespreekbaar te maken over een kind.
 • Door de band die we met onze cliënten opbouwen en de vertrouwensrelatie die we hebben zijn we in staat, binnen onze mogelijkheden, sociaal / emotionele ondersteuning te bieden. Indien nodig verwijzen we door naar huisarts of GGZ.
...onvoorziene zaken

Onvoorziene zaken

 • Schadeclaims of aansprakelijkheidsarbitrage bij ongevallen, aanrijdingen of gederfd woongenot als gevolg van slecht onderhouden huurhuizen. Uitleggen wat voor rechten en plichten in Nederland gelden voor burgers.
 • Contact met politie bij huiselijk geweld, aanrijdingen, ongevallen of andere calamiteiten.
 • Voor alle praktische zaken geldt dat de meerderheid van onze cliënten dit gedurende de begeleidingsperiode wel onder de knie krijgen en langzamerhand vanwege toegenomen zelfstandigheid uit beeld verdwijnen.
...groeien naar zelfstandigheid

Groei naar zelfstandigheid

De eerste tijd spreken we, om dit te bereiken, met regelmaat af (dagelijks / wekelijks / tweewekelijks) om van de cliënten te horen hoe het met ze gaat, wat ze nog nodig hebben van ons aan ondersteuning en of we ergens moeten bijsturen. Zo bouwen we het gedurende de ons gegeven periode langzaam of wat sneller af. Is er behoefte om iets te overleggen zijn de mensen altijd welkom. Ervaring leert dat mensen het een prettig idee vinden dat ze zo nodig op ons kunnen terugvallen.

...levensgebeurtenissen

Geboorte kind

 • Inschrijven bij gemeente
 • Aanmelden bij zorgverzekering
 • Aanmelden bij IND voor verblijfsvergunning
 • Kinderbijslag aanvragen

18 jaar

 • Aanvragen Digid / sms controle / DigiD app installeren
 • Openen bankrekening
 • Aanmelden zorgverzekeraar
 • Aanvragen zorgtoeslag
 • Afhankelijk van situatie aanvragen:
  • Tegemoetkoming scholieren
  • Studiefinanciering
  • PW uitkering
 • Activeren Mijn Overheid
 • Installatie Berichtenbox app
 • Inschrijven Woonburo Almelo
 • WA verzekering aanvragen
 • Aanmelden bij IND voor verblijfsvergunning

Scheiding

 • Verzoek echtscheiding of beëindiging partnerschap (rechtbank of notaris)
 • Scheiding inschrijven bij de gemeente zijn waar huwelijk of partnerschap is
  gesloten.
 • Aanpassen uitkering
 • Doorgeven officiële aanvraagdatum van de scheiding op Mijn Toeslagen
 • Verhuizing doorgeven bij gemeente
 • Verandering inkomen doorgeven op Mijn toeslagen
 • Evt. aanpassen kinderbijslag > kindgebonden budget
 • Evt. aanpassen kinderopvangtoeslag
 • Belastingaangifte (gezamenlijk of apart)
 • Onderlinge financiële afspraken